Cele i zadania przedszkola

 1. Celem przedszkola jest szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym
  rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły oraz pomoc
  rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.
 2. Zadaniem przedszkola jest organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających
  nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych oraz realizowaniu dążeń dziecka
  do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
 3. Realizacja wynikających zadań następuje poprzez:
 • kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie , innych ludzi, świata i wobec życia,
 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału
  i możliwości rozwojowych,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci, a także
  umożliwianie korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
 • doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego jaki jest niezbędny do podjęcia
  nauki w szkole,
 • udzielanie pomocy rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka.

*   *   *

 1. Program pracy wychowawczo- dydaktycznej ma charakter otwarty, a treści jego są integralnie
  powiązane.
 2. Działania wychowawczo- dydaktyczne nauczyciela opierają się na przedkładaniu zadań programowych
  na zadania rozwojowe dla poszczególnych dzieci, oparte na obserwacji i stawianej diagnozie pedagogicznej.
 3. Całokształt pracy wychowawczej w przedszkolu umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucie
  tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Ma wpływ na kształtowanie, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

*   *   *

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami, szkołą, poradnią oraz innymi
  instytucjami zainteresowanymi współpracą.
 2. Placówka przedszkolna udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez :
 • udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury psychologicznej i pedagogicznej,
 • kierowanie dzieci na badania psychologiczno- pedagogiczne,
 • organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem.
 1. W przedszkolu nie prowadzi się badań lekarskich ani stomatologicznych- należy to do obowiązku
  rodziców.

*   *   *

 1. W przedszkolu dzieci mają zapewnioną stałą opiekę ze strony pracowników pedagogicznych.
 2. Opieka ta sprawowana jest w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem
  przedszkola.

Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów lub
upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

*   *   *

 1. Prowadzący powierza opiece każdy oddział jednemu lub dwóm nauczycielom w zależności od czasu
  pracy oddziału.

Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel może prowadzić swój
oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu

NASZA PLACÓWKA ZAPEWNIA:

 • profesjonalną opiekę
 • zajęcia w małych grupach
 • edukację muzyczną, plastyczną, teatralną i inne
 • wycieczki w Klubie Poszukiwaczy
 • naukę języka angielskiego
 • rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci
 • ścisłą współpracę z Rodzicami
 • domowe posiłki

DLACZEGO WŁAŚNIE MY?

Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną i wykształconą kadrę pedagogiczną. Obejmują one wszystkie zadania wymienione w dziale CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLAKA oraz ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU.

Szczególny nacisk kładziemy na rozwój indywidualny dziecka oraz jego właściwe funkcjonowanie w grupie, a także współpracę z Rodzicami.

POLECAMY GRY I ZABAWYDo góry