Statut przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
„ NA ZIELONYM WZGÓRZU”
W WAŁBRZYCHU

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedszkole Niepubliczne „ Na Zielonym Wzgórzu”, zwane dalej „Przedszkolem”, ma siedzibę przy ul. Ireny Grabowskiej 59A w Wałbrzychu.
 2. Ustalona nazwa Przedszkola brzmi:
  Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu”
  ul. I. Grabowskiej 59A
  58-304 Wałbrzych
 3. Podstawą prawną działania Przedszkola jest:
  -Ustawa z dn.7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 1996r Nr 67 poz.329
  ze zm.)
  -Rozporządzenie Wykonawcze do Ustawy o Systemie Oświaty
  -niniejszy Statut nadany przez Organ Prowadzący
 4. Organem prowadzącym Przedszkole jest firma P.W. ENET Ewa Wiśniewska wpisana do, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Świebodzice, Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 3644/98

 

§2
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, określonej przez MEN.
 3. W szczególności zadaniem Przedszkola jest:
  -objęcie opieką dzieci od 3 do 6 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz
  optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju
  -stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci
  -kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci
  -przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej
  -kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji dla odmienności kulturowych i
  narodowościowych
  -zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi związane
  z właściwym urządzeniem i wyposażeniem obiektu Przedszkola i utrzymaniem go
  w należytym stanie
  -zatrudnienie odpowiedniej kadry i w miarę możliwości dbałość o rozwój
  i podnoszenie kwalifikacji personelu z uwzględnieniem korzyści, jakie mogą z tego
  wyniknąć dla dzieci
 4. Zadania Przedszkola są realizowane przez:
  -wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich potencjału i
  możliwości rozwojowych
  -rozwijanie sprawności ruchowej dzieci
  -nabywanie przez dzieci kompetencji językowej( przygotowanie do nauki czytania
  i pisania)
  -budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi
  z rodziną
  -dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych
  dzieci
  -współdziałanie z Rodzicami/Opiekunami w celu prawidłowego rozwoju dzieci
  -udzielanie niezbędnej pomocy rodzinie w celu sprawowania prawidłowej opieki i
  wychowania

 

§3
ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:
  – każda grupa wiekowa jest powierzona opiece jednej lub dwóch nauczycielek
  – w grupie młodszej zatrudniona jest asystentka nauczyciela, która pomaga
  w sprawowaniu opieki
  -podczas pobytu dzieci w ogrodzie zabawy i zajęcia odbywają się na wyznaczonym
  terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci
  -podczas spacerów i wycieczek zapewniona jest opieka nauczycieli oraz dodatkowo
  na każde 10 dzieci- jedna osoba dorosła
  -w trakcie zajęć dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli specjalistów
  odpowiedzialność z bezpieczeństwo dzieci spada na nich
 2. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez Rodziców/Opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci
  z Przedszkola lub odbieranie ich przez osoby pisemnie upoważnione przez Rodziców / Opiekunów
 3. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
 4. W chwili gdy Rodzic/ Opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to Rodzic/ Opiekun przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko
 5. Każda wycieczka jest wcześniej zgłaszana i uzgadniana z kierownikiem Przedszkola.
 6. Najpóźniej na dzień wcześniej przed wycieczką są o niej powiadamiani Rodzice/ Opiekunowie.

 

§4
ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH DZIAŁANIA

 1. Organami Przedszkola są;
  – Kierownik Przedszkola
  – Rada Pedagogiczna
  – Organ Prowadzący
 2. Kierownik Przedszkola zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę
 3. Do zadań kierownika Przedszkola należy:
  – bieżące kierowanie działalnością wychowawczo-pedagogiczną Przedszkola
  – sprawowanie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu
  nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami
  – realizowanie założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty, organ
  prowadzący lub Radę Pedagogiczną
  – realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji
  – nadzór pedagogiczny
  – czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną pracy
  – realizacja innych zadań zleconych mu przez Organ Prowadzący
  – przyjmowanie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Przedszkola
  – przyznawanie nagród i udzielanie upomnień nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola
 4. Na czas nieobecności kierownika wyznacza on nauczyciela zastępcę, który w tym
  okresie pełni obowiązki Kierownika Przedszkola
 5. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, powołanym w celu realizacji statutowych zadań Przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi
 6. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu
 7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów
 8. Rada Pedagogiczna ustala założenia, wytyczne oraz program realizacji na dany rok przedszkolny
 9. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał
 10. Przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebranie rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady
 11. W skład rady wchodzą:
  Kierownik Przedszkola jako przewodniczący
  Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu
 12. Do zadań rady pedagogicznej należy:
  -ustalanie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów pracy
  Przedszkola
  -podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  -ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
  -przygotowywanie projektów zmian Statutu
  Nauczyciel jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, spostrzeżeń i wniosków z posiedzenia Rady Pedagogicznej
 13. Organ Prowadzący sprawuje nadzór nad działalnością Przedszkola
 14. Do zadań Organu Prowadzącego należy także:
  – koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu
  – podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola
  – zatrudnienie i zwalnianie kierownika Przedszkola
  – stały kontakt z kierownikiem Przedszkola

§5
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt
 2. Przedszkole jest czynne od 6.00 do 16.00 z możliwością wydłużenia czasu pracy za dodatkowa opłatą
 3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci w wieku 6 lat odbywają przygotowanie przedszkolne
 4. W przedszkolu funkcjonują dwie grupy wiekowe
 5. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki określa w danym roku Arkusz Organizacyjny Przedszkola opracowany przez Kierownika
 6. W Arkuszu Organizacyjnym określa się w szczególności:
  -czas pracy przedszkola
  -liczbę pracowników
  -ogólną liczbę dzieci
 7. Organizacje pracy w Przedszkolu określa ramowy Plan dnia opracowany przez
  Kierownika Przedszkola
  7.Ramowy Plan dnia podany jest do wiadomości Rodziców/ Opiekunów
 8. W szczególnych przypadkach Kierownik może zmienić organizację dnia
 9. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  -z dziećmi 4-5 letnimi wynosi około 15 minut
  -z dziećmi 5-6 letnimi wynosi około 30 minut
 10. W ramach opłaty stałej dzieci mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach, także
  dodatkowych
 11. Zajęcia prowadzone w przedszkolu są dokumentowane w dziennikach zajęć,
  prowadzonych dla każdej grupy oddzielnie
 12. Koszty działalności przedszkola są pokrywane ze środków finansowych
  określonych w §9 niniejszego Statutu.
 13. Koszty wyżywienia dziecka są pokrywane przez Rodziców/ Opiekunów
 14. Dzienna stawka żywieniowa jest ustalana przez Kierownika Przedszkola w
  porozumieniu z Organem Prowadzącym
 15. Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje koszty związane z opieką, i wychowaniem dziecka w Przedszkolu, z wyżywieniem dziecka i ustalana jest przez Kierownika Przedszkola z Organem Prowadzącym
 16. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy Przedszkola, wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki

 

§6
ZASADY PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

 1. Liczba dzieci w Przedszkolu nie może przekroczyć 30 dzieci zgrupowanych w dwóch grupach
 2. Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do przedszkola dokonywany jest na podstawie:
  – zgłoszenia
  – rozmowy z Rodzicem/ Opiekunem
  – podpisania umowy
  – wpłaty wpisowego
  – przedstawienia dokumentów o stanie zdrowia dziecka
 3. Kierownik może podjąć decyzję o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola , w
  szczególności gdy Rodzice/ opiekunowie zataili istotne informacje o dziecku

§7
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
 2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku Arkusz Organizacyjny.
 3. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy.
 4. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy
 5. Nauczyciele zobowiązani są do:
  – zapoznania się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzeganie jej postanowień
  -współdziałania z Rodzicami/ Opiekunami w sprawach wychowania i nauczania
  dzieci, z uwzględnieniem praw Rodziców/ opiekunów do znajomości zadań
  wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji
  dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju szczególnie w ramach
  indywidualnych konsultacji nauczycieli z Rodzicami/ Opiekunami
  -wykonywania swoich obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem troski o dzieci
  -przestrzeganie dyscypliny pracy i poleceń Kierownika Przedszkola
  -prowadzenie dokumentacji pedagogicznej obowiązującej w Przedszkolu
  -planowania i prowadzenia pracy wychowawczo- dydaktycznej
  -prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i
  zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka oraz dokumentowania tych
  obserwacji
  -współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i inną
  Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników Przedszkola znajdują się w teczce osobowej każdego pracownika Przedszkola
 6. Spotkania z Rodzicami odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał

 

§8
WYCHOWANKOWIE

 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat
 2. Dzieci mają prawo do:
  – właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego
  zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
  -ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
  oraz ochrony i poszanowania godności osobistej
  -życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 3. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich
  bez zgody ich Rodziców/ Opiekunów, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio
  ratującymi życie lub zdrowie dziecka
 4. Rodzice wyrażają zgodę na badanie przez psychologa i logopedę
 5. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
 6. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają Rodzice/ Opiekunowie na początku roku szkolnego, we wrześniu
 7. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci do Przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe.
 8. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w sytuacji gdy:
  -Rodzice/Opiekunowie zalegają z opłatami za 1 miesiąc
  -zachowanie dziecka powoduje zagrożenie zdrowia lub życia wychowanków
  Przedszkola
  -Rodzice/Opiekunowie zataili informację o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia prawidłowy proces wychowawczo-dydaktyczny

§9
SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ

 1. Środki finansowe przeznaczone na działalność Przedszkola pochodzą z następujących źródeł:
  – opłat Rodziców /Opiekunów ( czesne i wpisowe) dzieci uczęszczających do
  Przedszkola
  -darowizn sponsorów na rzecz Przedszkola
  -dotacji z budżetu gminy
  -środków przeznaczonych przez Organ Prowadzący
 2. Wysokość opłat wnoszonych przez Rodziców/ Opiekunów jest ustalana w Umowie przyjęcia dziecka do przedszkola

 

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy
 3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej , tj: nauczycieli, Rodziców/ Opiekunów, pracowników obsługi i administracji
 4. Statut chodzi w życie z dniem 1 pażdziernika 2010 roku

 

Data uchwalenia statutu: 1 września 2010

 

NASZA PLACÓWKA ZAPEWNIA:

 • profesjonalną opiekę
 • zajęcia w małych grupach
 • edukację muzyczną, plastyczną, teatralną i inne
 • wycieczki w Klubie Poszukiwaczy
 • naukę języka angielskiego
 • rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci
 • ścisłą współpracę z Rodzicami
 • domowe posiłki

DLACZEGO WŁAŚNIE MY?

Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną i wykształconą kadrę pedagogiczną. Obejmują one wszystkie zadania wymienione w dziale CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLAKA oraz ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU.

Szczególny nacisk kładziemy na rozwój indywidualny dziecka oraz jego właściwe funkcjonowanie w grupie, a także współpracę z Rodzicami.

POLECAMY GRY I ZABAWYDo góry